ระบบภูมิสารสนเทศ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และศูนย์เรียนรู้

  ฝายบ้านสำราญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ +

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

จุดเด่น
- บริหารจัดการด้วยหลักธรรมะ ให้ความสำคัญกับจิตใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย
- มีนโยบายการบริหารงานแบบเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
- พัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- ผลิตน้ำยาอเนกประสงค์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชีววิถี และเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน
- ส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ภายในพื้นที่โรงพยาบาล เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ การเลี้ยงสัตว์แบบชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝก การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาล

อ่านต่อ +

บจก.แปลนครีเอชั่นส์

จุดเด่น
- เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายของเล่นไม้ โดยใช้วัตถุดิบเป็นยางพาราภายในพื้นที่จังหวัดตรัง
- เน้นผลิตของเล่นที่มีคุณภาพ เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และปลอดภัย เพราะไม่ใช้สารเคมีในการรักษาเนื้อไม้
- นำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์ คือ นำไม้ยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี ซึ่งหมดอายุการให้น้ำยางแล้ว มาเพิ่มคุณค่าโดยนำมาผลิตเป็นของเล่นไม้
- ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านที่ถนัดและเชี่ยวชาญ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พลังงานทดแทน(ชีวมวล)

อ่านต่อ +

กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจรและโรงสีข้าวชุมชน / นายอำนวย พันธุ์มณี

ข้อมูลพื้นฐาน
1.ประวัติส่วนตัว
อายุ : 60 ปี ( 9 มีนาคม พ.ศ. 2500 )
สถานภาพ : สมรสกับนางสาวหยุด พันธุ์มณี มีบุตร 3 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน : 7/2 ม.8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4280372
2.ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3.ประวัติการประกอบอาชีพ
เริ่มแรกประกอบอาชีพเกษตรผสมผสาน มีพื้นที่ทั้งหมด 22 ไร่ แบ่งเป็นไม้ผล เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด 2 ไร่ ยางพารา 10 ไร่ พริกไทย 4 ไร่ และ นาข้าว 6 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้ามาแนะนำและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เกิดความสนใจจึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกและร่วมโครงการ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ให้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น การผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจร การผลิตผักและผลไม้อนามัย เกษตรผสมผสาน ตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2544 งานวิชาการเกษตร ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. ให้จัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีและโรงสีข้าวชุมชน จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม
4.การถือครองที่ดิน
ถือครองที่ดิน พื้นที่ 22 ไร่
- เป็นแปลงนาข้าว 6 ไร่
- เป็นแปลงไม้ผล เช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด 2 ไร่ (รวมที่อยู่อาศัย)
- ยางพารา 10 ไร่
- พริกไทย 4 ไร่
5.แรงงานในครัวเรือน
จำนวน 2 คน
รูปแบบการจัดการพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้มีพื้นที่จำนวน 1 งาน ซึ่งอยู่ภายในงานวิชาการเกษตรศูนย์ฯ ได้ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
1.ห้องสีข้าว
2.ห้องเก็บข้าวเปลือก
3.ห้องบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์
4.ลานตากข้าว
กิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลง
ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่ 6 ไร่ แบ่งเป็น นาหว่าน 3 ไร่ และนาดำ 3 ไร่ ซึ่งฤดูทำนาปีเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
บทสรุป
ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจรของนายอำนวย พันธุ์มณี เป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านการผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจร เริ่มตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การสีข้าว ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิต นอกจากนี้นายอำนวย พันธุ์มณี ยังเป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้ในเรื่องการผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจรได้เป็นอย่างดี โดยมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ +

กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร / นายวีระ ศรีคงรักษ์

ข้อมูลพื้นฐาน
1. ประวัติส่วนตัว
อายุ : 68 ปี (สิงหาคม พ.ศ. 2492)
สถานภาพ : สมรสกับนางสมควร ศรีคงรักษ์ มีบุตร 3 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน : 10/3 ม. 8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1423267
2. ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ประวัติการประกอบอาชีพ
เดิมมีอาชีพทำสวนผลไม้ผสมผสาน เช่นทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง พริกไทย เป็นต้น ในพื้นที่ 6 ไร่ และรับจ้างทั่วไป แต่เกิดปัญหาผลผลิตได้จำนวนน้อยหรือผลผลิตไม่มีคุณภาพเนื่องจากต้นไม้ผลขาดน้ำ ทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนก่อเกิดหนี้สิน ต่อมาในปี 2538 จึงตัดสินใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจร การผลิตผักและไม้ผลอนามัย การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เป็นต้น หลังจากได้รับความรู้ในด้านต่างๆ นำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพของตนเอง จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ กับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และในปี พ.ศ.2547 ได้เพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 3,000 ก้อน เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมจากการทำสวนไม้ผลทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเกิดความสนใจ จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจ โดยมีนายวีระ ศรีคงรักษ์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม (ปัจจุบันมีสมาชิก 18 ราย) บ้านนายวีระ ศรีคงรักษ์ซึ่งอยู่ในชุมชน ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และมีการจำหน่ายก้อนและจำหน่ายดอกเห็ดอีกด้วย

4. การถือครองที่ดิน
ถือครองที่ดิน จำนวน 2 แปลง พื้นที่ 12 ไร่
- เป็นแปลงทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย (ผลิตเห็ดครบวงจร)
- เป็นแปลงทำการเกษตร (ปลูกยางพาราและเลี้ยงไก่)
5. แรงงานในครัวเรือน
จำนวน 4 คน
รูปแบบการจัดการพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้มีพื้นที่จำนวน 6 ไร่ ได้ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
1. บ้านพักอาศัย
2. โรงผลิตก้อนเห็ด
3. โรงเตานึ่ง
4. โรงอนุบาลก้อนเชื้อ
5. โรงเรือนเปิดดอก
6. สวนผลไม้
กิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลง
ดำเนินการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดขอน เห็ดนางรมฮังการี่ เห็ดหลินจือ และเห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นต้น โดยจะทำการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งก้อนเชื้อเห็ดและดอกเห็ด ซึ่งผลผลิตที่ได้จะมีแม่ค้าจากพัทยา และบริเวณรอบหมู่บ้านมารับซื้อ โดยมีวิธีการในการผลิตก้อนเห็ด
บทสรุป
ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรของนายวีระ ศรีคงรักษ์ เป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านการเพาะเห็ดอย่างครบวงจร เป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เริ่มจากการผลิตก้อนเห็ด การบ่มก้อนเชื้อ การเปิดดอกและการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิต โดยมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ประกอบกับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ทำให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่เดือดร้อนและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกภายในกลุ่มและผู้ที่สนใจในเรื่องการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ +

นางเตียม แสงหล้า

จังหวัดพะเยา

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน โดยมีการใช้พื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านต่อ +