ระบบภูมิสารสนเทศ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ฝายบ้านสำราญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

อ่านต่อ +

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ให้พิจารณาประสานการขุดลอกแหล่...

อ่านต่อ +

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

1. ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ในพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเหนืออ่างเก็บน้ำลำพอก ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากสถานีสูบ...

อ่านต่อ +

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ไร่ลองเลย หมู่ที่ 4 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า 1.ไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้ป่า ควรจะพิจารณาคัดเลือกให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ถิ่นเดิมในพื้นที่ด้วย เพราะไม้พื้นถิ่นบางชนิดคนปลูกมักจะมองข้าม ไม่เห็นความมีคุณค่า และไม่ให้ความสำคัญในการนำไปปลูกเพื่อ...

อ่านต่อ +

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 ณ พระที่นั่งดุสิตาลัยพระตำหนักจิตรดา ในความตอนหนึ่งว่า “…ที่พูดว่าทำกุ้งกุลาดำทำให้เกิดมลพิษ ถ้าทำไม่ดีทำอย่างแร้นแค้นจริง ทำให้ทะเลเป็นพิษ แต่เดี่ยวนี้มีวิธีทำให้กุ้งกุลาดำเป็นรายได้ และไม่เป็นมลพิษ ตรงกันข้าม จะทำให้ประเท...

อ่านต่อ +

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราชดำรัสที่ว่า “…..ถ้าปวดหัวก็ค...

อ่านต่อ +

ประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดำริ ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

อ่านต่อ +