ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง

ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

อ่านต่อ +

  ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้

บ้านกำพี้ หมู่ที่ 12 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

อ่านต่อ +

  แก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยแม่เฉย(ก่อสร้างฝายดอนกว้าง)

บ้านม่อนหัวฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ +

  ฝายห้วยพญาพร้อมระบบส่งน้ำ

บ้านน้ำลี หมู่ที่ 6 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ +

กลุ่มข้าวคุณธรรม

กลุ่มข้าวคุณธรรมได้ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีชาวนาและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และการขยายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีความอบอุ่น เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี ปรารถนาดีและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชุมชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ สุขภาพจิตดีและกายแข็งแรง ทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอเพราะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างพอประมาณ มีจิตวิญญาณการเป็นชาวนา และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลไปสู่เกษตรกรให้กว้างขวางเสมือนหนทางแห่งการพัฒนาคน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติต่อไป

อ่านต่อ +

เทศบาลตำบลปลายพระยา

เทศบาลได้ใช้หลักการทรงงานและพระราชดำรัสที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดย “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรและกลุ่มชุมชนโดยใช้ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบติดตามผลทุกไตรมาสอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการสร้างคนดีและต้นแบบแห่งคนดีขึ้นในองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตด้วยความสามัคคี การลด ละ เลิกอบายมุข การประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกับชุมชน การเสริมสร้างอาชีพและรายได้ การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ และมีการเชิดชูเกียรติคนดีทุกปี
นอกจากนี้ ยังเน้นการสร้างจิตสาธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันทำประโยชน์สาธารณะและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในเทศบาล โดยเน้นการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริผสมผสานกับภูมิปัญญาของชุมชนในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยเน้นการสร้างความรู้เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนจนปัจจุบันนี้สามารถขยายองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ศึกษาดูงานได้

อ่านต่อ +

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเวียงไพร บ้านลาดกะเฌอ/นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยเวียงไพร บ้านลาดกะเฌอ/นางดอกรัก เนาว์ศรีสอน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 6 ไร่ รายได้ 70,500 บาท
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน และนำความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ เรื่องการเกษตรผสมผสานไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เบอร์โทรศัพท์ 095-6749154

อ่านต่อ +

การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม / นายดำรง เสนาะสรรพ์

ข้อมูลพื้นฐาน
1.ประวัติส่วนตัว
อายุ : 69 ปี (เกิดวันที่ - เดือน - ปี พ.ศ. 2491)
สถานภาพ : สมรสกับ นางยะ เสนาะสรรพ์ มีบุตร 2 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน: 47/1 หมู่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2790317
2.ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.ประวัติการประกอบอาชีพ
นายดำรง เสนาะสรรพ์ เริ่มทำการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ช่วงแรก เลี้ยงกุ้งกุลาดำเลี้ยงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นการเลี้ยงกุ้งระบบเปิดและมีการใช้สารเคมีในการเลี้ยง ช่วงแรกก็ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดมีได้บ้างเสียบ้างทำให้เกิดเป็นหนี้สินจำนวนหลายแสนบาทจนกระทั่งในปี พ.ศ.2548 ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำ จากศูนย์คุ้งกระเบนฯ โดยมีนักวิชาการจากศูนย์มาแนะนำการเลี้ยงกุ้งระบบกึ่งปิดและใช้จุลินทรีย์ในการเตรียมบ่อและตลอดระยะเวลาของการเลี้ยง ซึ่งทำให้การเลี้ยงกุ้งประสบผลสำเร็จและทำให้มีเงินเหลือพอชำระหนี้สินจากการเลี้ยงกุ้งที่ผ่านมาได้และมีการรวมกลุ่มและฝึกอบรมโครงการต่างๆประกอบด้วย
• เข้ารับการอบรมระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Code of Conduct
• เข้าร่วมกลุ่มกับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มอ่าวคุ้งกระเบน
• เข้าเป็นสมาชิกหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฟื้นฟูเกษตรกร ของทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบน
• เข้ารับการอบรมระบบมาตรฐาน จีเอพี มกษ.7401-2552
• เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นโครงการรับรองฟาร์มแบบกลุ่ม
4.การถือครองที่ดิน
การครอบครองที่ดินที่เลี้ยงกุ้ง มีเอกสารสิทธิ์ (สทก.) พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 10 ไร่
5.แรงงานในครัวเรือน
จำนวน 3 คน
รูปแบบการจัดการพื้นที่ พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 10 ไร่ ประกอบด้วย
1. บ่อพักน้ำ จำนวน 1 บ่อ
2. บ่อเลี้ยงกุ้ง จำนวน 2 บ่อ
3. บ่อเก็บเลน 1 บ่อ
4. บ้านพักอาศัย และพื้นที่ปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลง
การเลี้ยงกุ้งแบบระบบกึ่งปิด โดยไม่ใช้สารเคมีและใช้จุลินทรีย์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
บทสรุป
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม นายดำรง เสนาะสรรพ์ เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดเล็ก ที่มีแหล่งความรู้ให้ผู้มาเข้าชมศึกษา ซึ่งลุงดำรงเป็นเกษตรกรที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้สมุนไพรกับจุลินทรีย์ในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อย่อยสลายของเสียและปรับสภาพพื้นบ่อ ในการแก้ปัญหา โดยจะควบคุมเรื่องคุณภาพน้ำและปริมาณอาหารที่ให้ เพราะจะมีผลต่อการหมักหมมของเสียที่ก้นบ่อ นอกจากนั้นพื้นที ที่ว่าง ยังมีการปลูกพืชผักส่วนครัวและผลไม้ต่างๆ เช่น มังคุด มะพร้าว และอื่นๆอีกมากมายไว้กินไว้ใช้โดยไม่ต้องซื้อกินซึ่งเป็นการอยู่อย่าง แบบพอเพียงเปรียบเสมือนมีตู้เย็นส่วนตัวขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

อ่านต่อ +

กศน.ตำบลบ้านกลาง

จังหวัดปทุมธานี

************************กรุณากรอกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ตามคู่มือ หน้าที่ 12***********************************
************กรุณาเพิ่มรูปภาพจำนวน 5 รูป (รูป กศน.ตำบล, แหล่งเรียนรู้, การจัดกิจกรรมพอเพียง) ในแถบด้านบน "รูปภาพศูนย์เรียนรู้" ตามคู่มือ หน้าที่ 13*************

อ่านต่อ +

กศน.ตำบลบางระกำ

จังหวัดนครปฐม

************************กรุณากรอกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ตามคู่มือ หน้าที่ 12***********************************
************กรุณาเพิ่มรูปภาพจำนวน 5 รูป (รูป กศน.ตำบล, แหล่งเรียนรู้, การจัดกิจกรรมพอเพียง) ในแถบด้านบน "รูปภาพศูนย์เรียนรู้" ตามคู่มือ หน้าที่ 13*************

อ่านต่อ +

นาย ไพบูลย์ กันทะใจ

จังหวัดเชียงราย

พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน จำนวน 1 ไร่ ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมต่างๆ เช่น
- การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ปัจจุบันให้ผลผลิตแล้วสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้รายวันให้กับครอบครัว
- การเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อบริโภคในครัวเรือน
- การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคภายในครัวเรือน
- การเพาะเห็ดในโรงเรือน
สามารถการจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างเหมาะสม ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในแหล่งชุมชน ผลจากการติดตาม ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมด้านปศุสัตว์ให้มีความหลากหลาย และควรเพิ่มกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษให้มากขึ้นกว่าเดิม

อ่านต่อ +

นาย ประสาน พรมใจ

จังหวัดตาก

พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานต่าง ๆ เช่น
- การเลี้ยงสัตว์ คือ ไก่พื้นเมือง, โค, สุกร
- การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
- การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
สามารถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในร้านของตนเอง
ผลจากการติดตามในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังต้องปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลของแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมและต่อยอดกิจกรรมด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช

อ่านต่อ +

เรืออากาศโท ประวิทย์ เชื้อชาญ

จังหวัดอุบลราชธานี

FB : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 21

อ่านต่อ +

ศูนย์แห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 7

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในปี พ.ศ.2555 บริเวณข้างโรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 แต่ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลสามารถดำเนินกิจกรรมได้เพียงการปลูกพืช ส่วนการเลี้ยงสัตว์ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ หรือทำ BIO GAS ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อโรงพยาบาล ดังนั้น ในเดือนธันวาคม 2558 จึงย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ คือ บริเวณพื้นที่ชั้นนอกของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด กองบิน 7 ทำให้สามารถทำกิจกรรมได้ครบถ้วน เนื่องจากมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ เช่น บุคลากร คือ เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ฟื้นฟู ส่วนผู้เข้ารับการเรียนรู้มี 2 ส่วนคือ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู และบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เป็นครั้งคราว

อ่านต่อ +

ศอน.บก.ตชด.ภาค 3

จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ศอน.รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค 3 อย่างเป็นทางการครั้งแรก
1.พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ศอน.รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค 3
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ให้มีการฝึกอาชีพจำเป็น สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เช่น การถนอมอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า หรือการทำขนม เบื้องต้นขอความอนุเคราะห์ จากทางสารพัดช่างมา
ให้การฝึกอบรมให้
2.ให้มีการปลูกผักไร้สารพิษมาก ๆ โดยใช้ปุ๋ยขี้ไก่
3.การเรียน การสอนวิชาทั่วไป ให้สอดแทรกความเป็นกลาง ไม่โกงและ ความซื่อสัตย์ด้วย
4.ให้มีการปลูกกาแฟเสริมต้นไม้ใหญ่ โดยไม่ให้ตัดต้นไม้และปลูกพืชสมุนไพร เครื่องเทศให้ปลูกพืชที่ขายแล้วได้ราคาดี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและส่งขายให้กับบริษัทหรือ
โรงงานได้

อ่านต่อ +

ศอน.บก.ตชด.ภาค 2

จังหวัดขอนแก่น

ศอน.บก.ตชด.ภาค 2
1. พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยม ศอน.บก.ตชด.ภาค ๒ เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
1) ให้มุ่งเน้นฝึกอาชีพศิษย์เก่า ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อแล้วขยายผลไปยังผู้ปกครอง และชาวบ้านในท้องถิ่น
2) ให้ฝึกอาชีพที่สามารถใช้ได้ในท้องถิ่นและเยาวชนสามารถนำไปใช้ได้จริง
3) ปรับปรุงอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
4) เมื่อผลิตผลออกมาสามารถหาตลาดจำหน่ายได้
5) เน้นการฝึกเยาวชนให้เป็นผู้นำทางการเกษตรและเป็นผู้นำท้องถิ่น
6) ให้เพิ่มความรู้ การควบคุมโรคพืชโดยธรรมชาติให้มีการศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบควบคู่กันไป

อ่านต่อ +

นางเตียม แสงหล้า

จังหวัดพะเยา

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน โดยมีการใช้พื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านต่อ +

version: ma-1