บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 10 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้พระราชทานพระรา...

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จังหวัดสปป.ลาว

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 8 ธันวาคม 2558

1. ได้มีการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนอย่างเพียงพอแล้ว เห็นสมควรเน้นการส่งเสริมด้านวิชาการให้กับนักเรียนต่อไป 2. ให้ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และจัดทำห้องปฏิบัติการให้กับโรงเร...

โครงการขุดลอกฝายบ้านตรอกล่าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 29 ตุลาคม 2558

1. หญ้าแฝกที่ปลูกรอบบริเวณพื้นที่ที่ขุดลอกฝายเป็นฟันหลอ ให้ดำเนินการปลูกใหม่อย่างถูกวิธี และให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อความร่มเย็น สวยงามด้วย 2. ขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกคลองซึ่งอยู่ อีกฝั่งของฝายบ้านตรอกล่างเพื่อส...

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 28 ตุลาคม 2558

ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่าฟื้นฟูกิจการของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) ขอให้กำชับแผนและการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ต้องระมัดระวังเรื่องผลกระทบจากโรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นที่โรงงานอื่นมาแล้ว...

อาคารระบายน้ำฝายบ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 28 ตุลาคม 2558

1. ในช่วงน้ำท่วมหรือน้ำมามาก ให้หาวิธีการนำน้ำไปเก็บไว้ในสระน้ำหรือในแปลงนาของเกษตรกร เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูทำนาหรือทำการเกษตร 2. กรมชลประทานได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งแล้ว ขอให้ผู้มีหน้าที่ด้านการเกษตรส่งเสริมกิจกรรมให้ได้จัง...

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 28 ตุลาคม 2558

ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่าให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างศูนย์การเรียนแห่งใหม่

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 28 ตุลาคม 2558

1. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น แม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ก็ต้องให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยและให้มีระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร โดยให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารการใช้น้ำให้เป็นเวลา จะได้มีปริม...

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านโคกไทรงาม ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 26 ตุลาคม 2558

ให้ราษฎรขุดสระไว้ใช้กันเองได้หรือไม่ โดยสำรวจความสมัครใจและความต้องการของราษฎรด้วย การดำเนินงานให้ใช้เครื่องจักรเครื่องมือและงบประมาณ สนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา

บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 26 ตุลาคม 2558

1. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กราบบังคมทูลว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกเก็บน้ำได้น้อยลง เนื่องจากได้มีราษฎรใช้ประโยชน์ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำดังกล่าว หากเก็บน้ำในปริมาณที่มากจะท่วมที่ดินที่ราษฎรเข้ามาทำกิน การ...

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 26 ตุลาคม 2558

1. ขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มาสำรวจความต้องการการขุดลอกสระที่ตื้นเขิน รวมทั้งสำรวจการขุดสระ ขุดบ่อให้กับราษฎรที่มีความต้องการ และเมื่อได้ข้อมูลแล้ว ให้ดำเนินการขุดในช่วงเดือนมกราคม 2559 ทั้งนี้ หากราษฎรมีน้ำแล้วควรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ผ่านเกณ...

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 26 ตุลาคม 2558

1. ขอให้สำนักงาน กปร. ไปดำเนินการจัดทำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการไว้เบื้องต้นแล้วที่อำเภอปะนาเระ และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยให้ดำเนินการเป็นไปตามระบบเมล็ดพันธุ์ข้าว และขอให้ไปศึกษาดูงานของศูนย์พัฒน...

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ให้พิจารณาประสานการขุดลอกแหล่...