กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านโคกไทรงาม ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

ให้ราษฎรขุดสระไว้ใช้กันเองได้หรือไม่ โดยสำรวจความสมัครใจและความต้องการของราษฎรด้วย การดำเนินงานให้ใช้เครื่องจักรเครื่องมือและงบประมาณ สนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่พระราชทาน

26 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้