บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กราบบังคมทูลว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกเก็บน้ำได้น้อยลง เนื่องจากได้มีราษฎรใช้ประโยชน์ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำดังกล่าว หากเก็บน้ำในปริมาณที่มากจะท่วมที่ดินที่ราษฎรเข้ามาทำกิน การจัดรูปที่ดินใหม่อาจจะทำได้ยาก ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว 2. อยากให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในหมู่บ้าน ส่วนผ้าพื้นเมืองนอกจากจะทอไว้ใช้เอง อยากให้เอามาขายให้กับร้านค้าของพระองค์ และขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนามาสอนการทำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้มีความหลากหลาย เช่น การจัดทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เป็นต้น

วันที่พระราชทาน

26 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้