โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่าฟื้นฟูกิจการของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) ขอให้กำชับแผนและการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ต้องระมัดระวังเรื่องผลกระทบจากโรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นที่โรงงานอื่นมาแล้วด้วย เช่น เรื่องการบำบัดน้ำเสีย และควรมีการประชาคมฟังความเห็นจากประชาชนด้วย นอกจากนี้ ต้องดูในเรื่องสภาพบริบทต่างๆ ของสังคมให้ดี เพราะในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันมาก เพื่อที่จะทำให้ราษฎรได้ประโยชน์และพอใจ รวมทั้งต้องดูเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่เป็นเครื่องดื่ม เช่น เรื่องกลิ่น และควรมีการแปรรูปอย่างอื่นเพื่อที่จะได้ช่วยรับซื้อผลผลิตของชาวบ้านด้วย ไม่ใช่เน้นผลิตน้ำมะเขือเทศอย่างเดียว

วันที่พระราชทาน

28 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้