โครงการขุดลอกฝายบ้านตรอกล่าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. หญ้าแฝกที่ปลูกรอบบริเวณพื้นที่ที่ขุดลอกฝายเป็นฟันหลอ ให้ดำเนินการปลูกใหม่อย่างถูกวิธี และให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อความร่มเย็น สวยงามด้วย 2. ขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกคลองซึ่งอยู่ อีกฝั่งของฝายบ้านตรอกล่างเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ตามที่นายพิชัย ธรสาธิตกุล ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลตูม ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

วันที่พระราชทาน

29 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้