โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จังหวัดสปป.ลาว

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. ได้มีการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนอย่างเพียงพอแล้ว เห็นสมควรเน้นการส่งเสริมด้านวิชาการให้กับนักเรียนต่อไป 2. ให้ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และจัดทำห้องปฏิบัติการให้กับโรงเรียนฯ

วันที่พระราชทาน

8 ธันวาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้