กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. ขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มาสำรวจความต้องการการขุดลอกสระที่ตื้นเขิน รวมทั้งสำรวจการขุดสระ ขุดบ่อให้กับราษฎรที่มีความต้องการ และเมื่อได้ข้อมูลแล้ว ให้ดำเนินการขุดในช่วงเดือนมกราคม 2559 ทั้งนี้ หากราษฎรมีน้ำแล้วควรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ผ่านเกณฑ์ด้วย 2. อยากให้มีการแปรรูปสินค้า และงานหัตถกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยขอให้ร้านภัทรพัฒน์มาดูแลและปรับปรุง เพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

วันที่พระราชทาน

26 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -