โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ไร่ลองเลย หมู่ที่ ๔ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ไร่ลองเลย หมู่ที่ ๔ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ไร่ลองเลย หมู่ที่ 4 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า 1.ไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้ป่า ควรจะพิจารณาคัดเลือกให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ถิ่นเดิมในพื้นที่ด้วย เพราะไม้พื้นถิ่นบางชนิดคนปลูกมักจะมองข้าม ไม่เห็นความมีคุณค่า และไม่ให้ความสำคัญในการนำไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่นดั้งเดิมไว้เดิม 2. การปลูกมะคาเดเมีย เป็นพืชที่โครงการหลวงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกมานานแล้ว และให้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มผู้แปรรูปแมคคาเดเมียของอำเภอนาแห้ว ไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าได้ 3. มะขามป้อมสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย เป็นน้ำสมุนไพรได้เป็นอย่างดี สำหรับมะขามป้อมก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ มีพันธุ์พื้นเมือง และสำหรับพันธุ์ที่มาจากประเทศอินเดียลูกก็จะใหญ่ 4. การปลูกสตรอเบอรี่ เป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างยาก ต้องดูแลรักษา เอาใจใส่เป็นอย่างดี คุณภาพของผลผลิตก็ต้องให้ออกมาดีถึงจะจำหน่ายได้ราคาสูง ซึ่งถ้าจะให้ดีก็ควรจะปลูกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยว มาดู มากิน มาชิม ที่แปลงปลูกสตรอเบอรี่ ก็จะทำให้เป็นการขายการท่องเที่ยวได้ด้วย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ร่วมตามเสด็จฯ และได้ให้ข้อแนะนำที่สำคัญคือ ให้สำนักงาน กปร. กรมป่าไม้ กรมการปกครอง และ กอ.รมน. ไปปรึกษาหารือกัน เพื่อนำหลักการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปดำเนินการขยายผลความร่วมมือต่อไป

วันที่พระราชทาน

15 สิงหาคม 2557

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้