โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า “ให้กรมชลประทานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยการเพิ่มแรงดันน้ำให้กับระบบกระจายน้ำของโรงเรียน”

วันที่พระราชทาน

29 พฤษภาคม 2557

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้