โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

ในการนี้ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า “ ให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง บริเวณวัดป่าดงชมภูพาน กิ่งอำเภอชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค”

วันที่พระราชทาน

30 ตุลาคม 2556

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้