ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. ขอให้สำนักงาน กปร. ไปดำเนินการจัดทำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการไว้เบื้องต้นแล้วที่อำเภอปะนาเระ และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยให้ดำเนินการเป็นไปตามระบบเมล็ดพันธุ์ข้าว และขอให้ไปศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคกลาง โดยขอให้ประสานการดำเนินงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ภาคใต้กับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป

วันที่พระราชทาน

26 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -