ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่าให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างศูนย์การเรียนแห่งใหม่

วันที่พระราชทาน

28 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้