โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ บ้านสระขาว ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ให้พิจารณาประสานการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร กรณี นายพิชัย ธรสาธิตกุล ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องการขุดลอกหน้าฝายชลประทาน บริเวณบ้านขี้นาค ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

วันที่พระราชทาน

23 กุมภาพันธ์ 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้