กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น แม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ก็ต้องให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยและให้มีระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร โดยให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารการใช้น้ำให้เป็นเวลา จะได้มีปริมาณน้ำเพียงพอและทั่วถึง และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย 2. ให้สำนักงาน กปร. ไปพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน การดูแลรักษา และปริมาณแสงแดดในพื้นที่อย่างละเอียด โดยการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มาช่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย นอกจากนี้ พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการนี้มี 2 ตำบล คือ ตำบลหนองโดน และตำบลช่อผกา จึงควรมีการทำข้อตกลง(MOU) ในเรื่องต่างๆ โดยควรกำหนดอายุเวลาในการทำข้อตกลง และมีการลงนามกันเป็นระยะ จะได้มีการรับรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในพื้นที่บริเวณนี้ยังประสบปัญหาเรื่องน้ำหลายตำบล จึงควรพิจารณาแก้ไขปัญหาทั้งลุ่มน้ำลำปลายมาศ 3. ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการสำรวจข้อมูลราษฎรที่ผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่ และส่งเสริมการทำบ่อเก็บกักน้ำประจำไร่นา พร้อมแนะนำให้เกษตรกรทำนาโดยใช้วิธีปักดำ อย่าใช้เครื่องจักร ให้ใช้แรงงานมากขึ้น จะทำให้สามารถตรวจพบเมล็ดข้าวปนที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนให้หาตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรที่ทำได้ดีเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มชาวบ้านสนใจทำตาม โดยขยายผลแบบค่อยเป็นค่อยไปและพัฒนาให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านต่อไป

วันที่พระราชทาน

28 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้