โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

ในการนี้ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า -ให้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ไปส่งเสริมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาปลูกพืชผักและไม้ผล เพราะมีพื้นที่ถึง 44 ไร่

วันที่พระราชทาน

30 ตุลาคม 2556

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้