โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 52 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558

1. การเรียนการสอนการร้อยมาลัยของเด็กนักเรียน ควรจะหาวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยเฉพาะการปลูกต้นรัก 2. การเลี้ยงไหม ต้องสอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน ของการเลี้ยงตัวหนอนก่อนจะกลายมาเป็นดักแด้

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้ายตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558

1. ให้สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้ายตามพระราชดำริ ในพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ ป่าโคกดงน้อย 700 ไร่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2. ให้ดำเนินการส่งเสริมขยายพันธุ์ไก่ไข่ ไปสู่โรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรีย...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า เรื่อง แผนการจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านหมันขาว และราษฎร เนื่องจากเป็นโรงเรียนในเครือข่ายพระราชานุเคราะห์ที่จะดำเนินจัดตั้งใหม่ จำนวน 19 โรงเรียน มีความพร้อมดำเนินการในปี 255...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 6 มกราคม 2558

ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า “…ให้กรมชลประทานปรับปรุงเพิ่มความจุบ่อกักเก็บน้ำถาวรจากเดิม 75 ลูกบาศก์เมตร เป็น 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง สำหรับโรงเรียนและชุมชน และหาพันธุ์ไม้ผล เช่น มะม่วงแก้ว หรือไม้ยืนต้นที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้น...

โรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 6 มกราคม 2558

“...ให้กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช และสำนักงาน กปร.พิจารณาดำเนินการปรับปรุงประปาภูเขา ระบบส่งน้ำ และสระเก็บน้ำ พร้อมสร้างถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้าน ตลอดจนซ่อมแซมระบบสูบน้ำที่มีอยู่ให้ใช้งานได้…” นอกจากนี...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 5 มกราคม 2558

“…ให้รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาและให้ความร่วมมือที่ดำเนินการร่วมกับประเทศในอาเซียน เช่น โครงการที่ดำเนินการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) และโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็ก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 29 ตุลาคม 2557

เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรผลงานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ได้พระราชทานพระราชดำริว่า “โคพันธุ์ไทยตัวเล็ก โคทาจิมะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มอบให้เลี้ยงเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ให้แก่ราษฎร ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย ” ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวิถีอีส...

ฝายน้ำบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 27 ตุลาคม 2557

1. ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพิ่มเติมพร้อมขุดลอกลำห้วยสิงห์ 2. ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลน...

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 27 ตุลาคม 2557

1. ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ในพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเหนืออ่างเก็บน้ำลำพอก ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากสถานีสูบ...

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ไร่ลองเลย หมู่ที่ 4 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 15 สิงหาคม 2557

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า 1.ไม้ยืนต้น ที่เป็นไม้ป่า ควรจะพิจารณาคัดเลือกให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ถิ่นเดิมในพื้นที่ด้วย เพราะไม้พื้นถิ่นบางชนิดคนปลูกมักจะมองข้าม ไม่เห็นความมีคุณค่า และไม่ให้ความสำคัญในการนำไปปลูกเพื่อ...

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 11 สิงหาคม 2557

ให้กรมชลประทานตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำเพิ่มเติม ซึ่งกรมชลประทานกำลังเร่งดำเนินการอยู่” ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริ “..ให้กรมชลประทานขุดสระน้ำและตั้งสถานีสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อนำน้ำมาใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมอื่นๆ ภายในศูนย์ก...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 6 มิถุนายน 2557

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า “ให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการติดตั้งรางรับน้ำฝนในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมทั้งก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนด้านน้ำอุปโภค บริโภค โดยจ้างชาวบ้านที่ม...