โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 5 มิถุนายน 2557

ในการนี้ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า เรื่อง แผนการจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาฯ , โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม , และโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง บริเวณวัดป่าด...

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 30 พฤษภาคม 2557

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า “ให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคาที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่สูงโดยใช้ระบบสูบน้ำจากพลังงานทดแทน”

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 29 พฤษภาคม 2557

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า “ให้กรมชลประทานพิจารณาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยการเพิ่มแรงดันน้ำให้กับระบบกระจายน้ำของโรงเรียน”

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวินสคริมชอว์ บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 29 พฤษภาคม 2557

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า “ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวินสคริมชอว์ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจากอ่างเก็บน...

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก 22) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จังหวัดสปป.ลาว

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 29 เมษายน 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัส ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว เมื่อวันที่ 8เมษายน 2537 พร้อมด้วย ฯพณฯ นายห...

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 30 ตุลาคม 2556

ในการนี้ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า “ ให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง บริเวณวัดป่าดงชมภูพาน กิ่งอำเภอชมภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการอุป...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล หมู่ที่ 6 บ้านโนนขาม ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 30 ตุลาคม 2556

ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า - การปลูกพืชหากดินไม่ดีควรปลูกพืชด้วยน้ำหรือ Hydroponics และควรนำไก่ไข่ของกรมปศุสัตว์มาเลี้ยงเพิ่มเติมนอกจากไก่ที่เลี้ยงไว้ (ไก่ไข่แบบยืนกรง แบบปล่อยพื้น ไก่งวง และไก่พื้นเมือง)

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 30 ตุลาคม 2556

ในการนี้ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า -ให้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ไปส่งเสริมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาปลูกพืชผักและไม้ผล เพราะมีพื้นที่ถึง 44 ไร่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 29 ตุลาคม 2556

ให้กรมชลประทาน “พิจารณาจัดทำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยพึง มาใช้ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 29 ตุลาคม 2556

1. งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ในการนี้พระราชทานพระราชดำริ ให้ศึกษา รวบรวมชื่อและคุณสมบัติของเห็ดชนิดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกสายพันธุ์ รวมถึงความร่วมมือของขาวบ้านในการให้ข้อมูลโดยสอบถามชาวบ้านเรื่องชื่อ และคุณสมบัติของเห็ดต่าง ๆ ด้วย 2. งานศึกษาและพัฒนาด้าน...

สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 29 ตุลาคม 2556

1.เรื่องแหล่งน้ำบริเวณตำบลค้อเขียวที่ไม่พอใช้ เนื่องจากตื้นเขินและการแย่งใช้น้ำ ระหว่างแปลงยางพารากับแปลงปลูกหญ้า ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา และทรงยกตัวอย่างโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ว่ามีปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำ ขอให้...

แปลงโครงการพืชสวนครัวประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 24 กันยายน 2556

เมื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานการปลูกพืชผักสวนครัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แล้ว นักเรียนสามารถไปดำเนินการในพื้นที่ของโรงเรียนได้ ก็ควรส่งเสริมขยายผลให้นักเรียนไปทำในพื้นที่ที่บ้านของตนเองด้วย รวมทั้ง โครงการเกษตรเ...