โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 11 กุมภาพันธ์ 2556

ที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เด็กสัญชาติไทยอ่านภาษาไทยไม่ออก ให้พิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย

โรงเรียนบ้านจะดี ตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 7 กุมภาพันธ์ 2556

ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียนบ้านจะดี โดยพิจารณาหาที่เก็บน้ำเพิ่มเติม อาจเป็นถังน้ำเพิ่มขึ้นและนำเครื่องกรองน้ำของอาชีวะมาดำเนินการตามที่ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานว่า ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้บางครั้งโรงเรียนต้องปิดเรียบน แ...

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556

ในส่วนของงานก่อสร้างของกรมชลประทานนั้น ทรงมีพระราชดำริให้นำนักเรียนในพื้นที่มาเรียนรู้นับตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ ทั้งด้านฟิสิกซ์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ มาใช้จริง และควรจัดให้นักเรียนได...

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556

ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียง โดยการก่อสร้างฝายห้วยแม่คำน้อยและฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้โรงเรียนและร...

วัดหนองบัวพิทยา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556

ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียน วัดหนองบัวพิทยา รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยการก่อสร้างฝายห้วยก้างปลาพร้อมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำ รวมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห...

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 6 กุมภาพันธ์ 2556

ให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนในเรื่องความรู้ด้านช่างทางการเกษตร โดยให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา มาทำการสอนที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ได้มีความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 5 กุมภาพันธ์ 2556

ให้ปรับปรุง พระตำหนัก และอาคารต่างๆ ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี โดยให้ใช้วัสดุที่คงทนต่อสภาพอากาศและให้คงรูปแบบของสถาปัตยกรรมเดิมไว้ ซึ่งสำนักงาน กปร. จะได้มีการประสานงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง...

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 23 มกราคม 2556

ให้พิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมฝายในลำน้ำแม่ใจ จำนวน 5 แห่งที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัยเมื่อเดือนกันยายน 2554 ให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 7,000 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดงใหม่ หมู่ 12 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 22 มกราคม 2556

ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรบ้านผาแดงใหม่ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร และพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนล่องแพวิทยาและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเก...

โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี หมู่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 22 มกราคม 2556

ให้พิจารณาจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรบ้านพะกะเช ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมื่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 21 มกราคม 2556

ให้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนายสุจินต์ แสงแก้ว ผลิดเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • |
 • 17 มกราคม 2556

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลเหล่ากอหก อำเภอบ้านนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ โดยให้สำนักงาน กปร. ประสานกับศูนย์ปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อนำแนวทางการดำเนินการมาขยายผลให้...