การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประเภท

สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแนวคิดทฤษฎีฯ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 ณ พระที่นั่งดุสิตาลัยพระตำหนักจิตรดา ในความตอนหนึ่งว่า “…ที่พูดว่าทำกุ้งกุลาดำทำให้เกิดมลพิษ ถ้าทำไม่ดีทำอย่างแร้นแค้นจริง ทำให้ทะเลเป็นพิษ แต่เดี่ยวนี้มีวิธีทำให้กุ้งกุลาดำเป็นรายได้ และไม่เป็นมลพิษ ตรงกันข้าม จะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะส่งออกกุ้งกุลาดำ เป็นล่ำเป็นสันและมีคุณภาพสูง...” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในรูปแบบที่สามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ด้วยความเรียบง่าย และประหยัด เป็นที่ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนั้นยังได้รวบรวมข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจากกรมประมง หน่วยงานราชการ และเอกชน มาทดสอบใช้ ก่อนจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับคนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และประชาชนที่สนใจ

เอกสารแนวคิดทฤษฎีฯที่ Download ได้