ประโยชน์ส่วนรวม

ในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประเภท

การพัฒนา

รายละเอียดแนวคิดทฤษฎีฯ

ประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดำริ ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

เอกสารแนวคิดทฤษฎีฯที่ Download ได้