สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ร่วมมือกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ทำการพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชัน โดยใช้ชื่อว่า ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) ซึ่งได้ทำการเปิดตัวการใช้งานระบบฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่อนำข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับกำหนดจุดที่ตั้งของโครงการบนแผนที่ สามารถสืบค้นข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านทาง Website และ Mobile Application ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถนำข้อมูลศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเข้าระบบเพื่อให้เกิดการบูรณาการของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา โดยระบบนี้สามารถนำทางไปยังสถานที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้ พร้อมทั้งมีข้อมูลรายละเอียดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้และรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สำนักงาน กปร. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนำข้อมูลของศูนย์เรียนรู้มาเข้าระบบ ทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ในการสืบสานและขยายผลแนวพระราชดำริให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หน่วยงานร่วม ประกอบด้วย

กอ.รมน.-กศน.

ที่อยู่ : ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-241-2051-6

ธ.ก.ส.

ที่อยู่ : ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-555-0555

ศปร.

ที่อยู่ : ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง (ศปร.) กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130"

ทบ.

ทร.

ทอ.

นทพ.

บช.ตชด.

ส.ป.ก.

ที่อยู่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200"

สำนักงาน กปร.

ที่อยู่ : เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700