สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ร่วมมือกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ทำการพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชัน โดยใช้ชื่อว่า ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) ซึ่งได้ทำการเปิดตัวการใช้งานระบบฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่อนำข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับกำหนดจุดที่ตั้งของโครงการบนแผนที่ สามารถสืบค้นข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านทาง Website และ Mobile Application ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถนำข้อมูลศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเข้าระบบเพื่อให้เกิดการบูรณาการของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา โดยระบบนี้สามารถนำทางไปยังสถานที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้ พร้อมทั้งมีข้อมูลรายละเอียดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้และรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สำนักงาน กปร. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนำข้อมูลของศูนย์เรียนรู้มาเข้าระบบ ทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นประโยชน์ในการสืบสานและขยายผลแนวพระราชดำริให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

หน่วยงานร่วม ประกอบด้วย


ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.-กศน.)

ที่อยู่ : ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-241-2051-6

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่อยู่ : ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-555-0555

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพไทย (ศปร.)

ที่อยู่ : กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 9/1 หมู่ 16 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-565-8466, 02-565-8472

กองทัพบก (ทบ.)

ที่อยู่ : กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2241-0404

กองบัญชาการกองทัพเรือ (ทร.)

ที่อยู่ : ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0 2466 1180

กองทัพอากาศ (ทอ.)

ที่อยู่ : 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา - กองบัญชาการกองทัพไทย (นทพ.)

ที่อยู่ : 127 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2572-1234 ,0-2572-1227

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ที่อยู่ : ซอย สายลม - ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200