null : โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สถานที่ตั้ง

ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายแวยาโระ แวมายิ กำนันตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือในการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง เนื่องจากระบบส่งน้ำใช้งานมานาน จึงชำรุดเสียหายและองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิตไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุง ราษฎรไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านบราแง ระยะทาง 6,000 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ซึ่งความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ไม่ทรงขัดข้องตามที่ได้เสนอมา (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008/1534 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8049

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2545