โครงการขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระอธิการอรุณ โรจนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าภูธรรม บ้านลาดกรุงศรี หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานพระมหากรุณาขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณวัดป่าภูธรรม ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20833 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/6782

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2554