โครงการขุดลอกคลองยุทธศาสตร์เพื่อรับน้ำจากระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัน

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ให้แก่กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาดำเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำและคลองที่ก่อสร้างเพื่อยุทธศาสตร์ทางทหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และสระแก้ว ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

โครงการขุดลอกคลองยุทธศาสตร์เพื่อรับน้ำจากระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร
งานขุดลอกคลองด้วยรถขุด ระยะทาง 6.10 กิโลเมตร งานถากถางป่าในคลองยุทธศาสตร์ 122,000 ตารางเมตร ระยะทาง 6.10 กิโลเมตร
เพิ่มปริมาณน้ำใช้ประโยชน์ 54,960 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ให้แก่ราษฎรและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 600 ไร่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8915

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558