โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เรื่องเดิม

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง
ทำนบดิน ความยาว 224.00 เมตร สูง 15.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ให้ราษฎร จำนวน 126 ครัวเรือน 700 คน ให้มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้ 1,050 ไร่

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
- - - 126 ครัวเรือน 700 คน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง ทำนบดิน ความยาว 224.00 เมตร สูง 15.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ให้ราษฎร จำนวน 126 ครัวเรือน 700 คน ให้มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้ 1,050 ไร่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8942

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558