โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ความเป็นมา

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง
ทำนบดิน ความยาว 224.00 เมตร สูง 15.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ให้ราษฎร จำนวน 126 ครัวเรือน 700 คน ให้มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้ 1,050 ไร่

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง ทำนบดิน ความยาว 224.00 เมตร สูง 15.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ให้ราษฎร จำนวน 126 ครัวเรือน 700 คน ให้มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้ 1,050 ไร่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8942

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558