บ้านม่อนหัวฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ : โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยแม่เฉย(ก่อสร้างฝายดอนกว้าง)

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านม่อนหัวฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านแม่เฉย หมู่ที่ 5 ตำบลด่านนาขาม ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 ในเขตท้องที่อำเภอลับแล อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง ได้รับความความเสียหายจากอุทกภัย และได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายสมพล พันธุ์มณี เลขาธิการ กปร. ในขณะนั้นให้พิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานในเบื้องต้นแก่ กรมชลประทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรตามโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำห้วยปู่เจ้า ลุ่มน้ำแม่เฉย และลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/5011

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552