โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา – ไพวรรณ วรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยระพริ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลnull อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ความเป็นมา

โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา – ไพวรรณ วรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยระพริ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด
ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4,324 เมตรงานบ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง งานบ่อดักตะกอน จำนวน 13 แห่งงานประตูระบายอากาศ (Air Value) จำนวน 12 แห่ง
ส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับครูและนักเรียน รวม 144 คน และราษฎร จำนวน 70 ครัวเรือน 250 คน รวมทั้งส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรประมาณ 200 ไร่

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8933

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558