โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา – ไพวรรณ วรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยระพริ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลnull อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เรื่องเดิม

โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา – ไพวรรณ วรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยระพริ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด
ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4,324 เมตรงานบ่อพักน้ำ ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง งานบ่อดักตะกอน จำนวน 13 แห่งงานประตูระบายอากาศ (Air Value) จำนวน 12 แห่ง
ส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับครูและนักเรียน รวม 144 คน และราษฎร จำนวน 70 ครัวเรือน 250 คน รวมทั้งส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรประมาณ 200 ไร่

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
200 ไร่ - - 70 ครัวเรือน 394 คน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม


-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8933

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558