ขุดลอกคลองรับน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ
ขุดลอกคลองรับน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการขุดลอกคลองรับน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่และระบบส่งน้ำหนองคันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองโดน หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำของกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2558
ดำเนินการขุดลอกคลองรับน้ำรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ ขุดลอกคลองรับน้ำบริเวณรอบหนองขี้เผือก ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบริเวณหนองคัน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำ 1 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มจำนวน 82 คน

บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเป็นแก้มลิงรับน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8952

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558


เอกสารโครงการเพิ่มเติมที่ Download ได้