แผนที่โครงการ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินลาด (ปี 2557)
หัวจ่ายท่อส่งน้ำเข้านา (ปี 2557)

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลาด

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านหินลาด และบ้านเก่าน้อย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ ว่าที่ร้อยตรี พิษณุศักดิ์ บุตะราช อยู่บ้านเลขที่ 64 บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/5412 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2557
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสาย 1L-MP ยาว 856 เมตร ท่อส่งน้ำสาย 3L-MP ยาว 800 เมตร ท่อส่งน้ำ 1R-MP ยาว 1,032 เมตร ท่อส่งน้ำสาย 2R-MP ยาว 940 เมตร และท่อส่งน้ำสาย 3R-MP ยาว 160 เมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8800

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2556