โครงการฝายห้วยหางหว้า (ห้วยคูขาด)

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7261

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2548