โครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านป่าครองชีพ ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายโสพล รายาสกุล สมาชิก อบต.เทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และคณะ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำพร้อมปรับปรุงระบบส่งนําและก่อสร้างถังเก็บน้ำบริเวณฝายคลองพระแทว เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที ๙ บ้านป่าครองชีพ ตําบลเทพกระษัตรี ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค และทําการเกษตรในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8265

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552