โครงการปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านป่าซางสูง หมู่ที่ 16 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

ปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าซางสูง หมู่ที่ 16 บ้านผาจี หมู่ที่ 15 ตำบลเทอดไทย อำเภอ แม่ฟ้าหลวง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็นระยะทางยาว รวม 14.9 กิโลเมตร
ราษฎร จำนวน 7 หมู่บ้าน 2,298 ราย มีเส้นทางสัญจรไป – มา ได้อย่างสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8927

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558