โครงการแก้มลิงหนองตะพอง

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ความเป็นมา

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขนาด 2x2 เมตร และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบทำนบดิน ยาว 182 เมตร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/6562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2522