โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ขนาดความจุ 147,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร ตามที่นายจันทร์ ต๊ะคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเดื่อ ตำบลไม้ผา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4451

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2554