ก่อสร้างถังพักน้ำและระบบกรองน้ำประปา
ดำเนินการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำ

โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านโพนไค หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการทำการเกษตรของนักเรียนในโรงเรียน

Link URL

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8964

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558

เอกสารโครงการเพิ่มเติมที่ Download ได้