ก่อสร้างถังพักน้ำและระบบกรองน้ำประปา
ดำเนินการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำ

โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านโพนไค หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการทำการเกษตรของนักเรียนในโรงเรียน

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ขุดขยายสระเก็บน้ำในโรงเรียน และก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดไว้ใช้ในโรงเรียน และก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อผันน้ำตามแนวท่อ ระยะทาง 1,800 เมตร มาเติมสระน้ำในโรงเรียน

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รวม 2,400 คน มีน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 130,000 ลูกบาศก์เมตร และสามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรของนักเรียนในพื้นที่ 20 ไร่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8964

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558


เอกสารโครงการเพิ่มเติมที่ Download ได้