โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝายพร้อมระบบส่งน้ำ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝาย สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 2 หมู่บ้าน 441ครัวเรือน 1,750 คน และพื้นที่เพื่อทำการเกษตรในฤดูฝน จำนวน750 ไร่ ในฤดูแล้ง160ไร่

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4425

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552