บ้านน้ำลี หมู่ที่ 6 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ : โครงการฝายห้วยพญาพร้อมระบบส่งน้ำ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

บ้านน้ำลี หมู่ที่ 6 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเป็นมา

ฝาย

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4995

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552