สันฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)
ภายหลังจากการยกระดับสันฝายขึ้น

โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านดงนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงประปาภูเขา ระบบส่งน้ำ และสระเก็บน้ำ พร้อมสร้างถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้าน ตลอดจนซ่อมแซมระบบสูบน้ำที่มีอยู่ให้ใช้งานได้

Link URL

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558