สันฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)
ภายหลังจากการยกระดับสันฝายขึ้น

โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านดงนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงประปาภูเขา ระบบส่งน้ำ และสระเก็บน้ำ พร้อมสร้างถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้าน ตลอดจนซ่อมแซมระบบสูบน้ำที่มีอยู่ให้ใช้งานได้

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
3 ไร่ - - - 54 คน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2559
กรมชลประทาน ได้ดำเนินการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่เดิมซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ได้ก่อสร้างไว้ โดยการเพิ่มขนาด และยกระดับสันฝายขึ้นจากเดิมอีก 50 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำอีกประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ มีน้ำต้นทุนรวมเป็น 13,000 ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำไปกักเก็บยังบ่อพักน้ำทั้ง 3 จุด เพื่อสำรองน้ำไว้ จุดละ 100 ลูกบาศก์เมตร และกระจายไปยังพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558