โครงการขุดลอกหนองแรด

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรตำบลหนองแรดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง ตามที่นายปัด อุ่นนันท์ ราษฎรบ้านหนองแรดใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขอพระราชทานพระมหากรุณา

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4455

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552