โครงการฝายบ้านโหล๊ะหารพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สำนักราชเลขาธิการ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างฝายบ้านโหล๊ะหารไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสมนึก จิตนุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้ขอพระราชทานให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นและระบบส่งน้ำใหม่ที่บ้านโหล๊ะหารแทนฝายหินก่อเดิม ซึ่งชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8243

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2545