โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ความเป็นมา

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคพื้นที่การเกษตร 7,700 ไร่

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2528