โครงการโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ความเป็นมา

งานปูแผ่นยางกันน้ำ HDPE ,งานดินถมบดอัดแน่น, งานปูแผ่น Geotextile

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่ 200 ไร่ ในฤดูฝน และ 200 ไร่ในฤดูแล้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2557