พื้นที่จะขุดลอกห้วยหิน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายภาสกร เพชรชนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิน บริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/7280 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกและเสริมคันดิน เพื่อเพิ่มปริมาณความจุเป็น 240,000 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อส่งน้ำเข้าตามแนวระบบท่อประปาเดิมที่มีอยู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560