พื้นที่จะขุดลอกห้วยหิน
อาคารปากคลองส่งน้ำเดิม

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายภาสกร เพชรชนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิน บริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/7280 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560)

http://km.rdpb.go.th/Project/View/8986

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
500 ไร่ 230 ไร่ - 609 ครัวเรือน 2500 คน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกและเสริมคันดิน เพื่อเพิ่มปริมาณความจุเป็น 240,000 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อส่งน้ำเข้าตามแนวระบบท่อประปาเดิมที่มีอยู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560