โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

- ตำบลnull จังหวัดสปป.ลาว

ความเป็นมา

ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน,อาคารประชุมเอนกประสงค์,อาคารเรือนนอนนักศึกษาแยกชาย-หญิง, ระบบน้ำบาดาล, ระบบไฟฟ้า ,ถนนภายในพื้นที่โครงการ

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

เพื่อให้เกษตรกรชาวลาว นักพัฒนาชนบท และนักวิชาการ มีสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ด้านการทำการกสิกรรมพื้นที่สูง ตามหลักวิชาการ และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาอบรมได้รับความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558