พื้นที่จะดำเนินการขุดลอกหนองบ่อออง
หนองบ่ออองในปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการ ขุดลอกได้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูน้ำหลาก

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่ออองพร้อมระบบส่งน้ำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สถานที่ตั้ง

ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสีทน เนินภู ราษฎรบ้านดอนเสียด หมู่ที่ 4 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองบ่อออง ตำบลคำแก้ว เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/7807 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อออง พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณความจุเป็น 240,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นขนาด
ความกว้าง 10 เมตร ยาว 56 เมตร สูง 3 เมตร และขุดร่องชักน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารส่งน้ำ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560