โครงการพัฒนาลำห้วยกกโพธิ์ (ห้วยโสก)

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงโค-กระบือ

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7263

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2554